مخزن سپتیک تانک از حوض مستطيل شکلی تشکيل شده که فاضلاب باسرعت کمي به طور مداوم در آن جريان مي يابد بطوريکه فاضلاب پس ازورود به انباره ، به علت همين کاهش سرعت جريان ، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشيني از دست مي دهد و از سوی ديگر انباره بيرون مي رود .


درجه آلودگي فاضلابي که از انباره سپتیک تانک بيرون مي رود تقريبا معادل درجه آلودگي فاضلاب بيرون آمده از استخرهای ته نشيني نخستين مي باشد . مواد ته نشين شده به صورت لجن درکف انباره با کمک باکتريهاي بی هوازی هضم مي شود . بطوريکه انباره سپتیک تانک حداکثر يک تا دوبار در سال نياز به خالی کردن پيدا مي کند .


طول انباره هاي مستطيل شکل را 2 تا4 برابر پهنای آن انتخاب مي کنند . عمق موثر براي انباره بايد حداقل 2/1 متر باشد . درانباره های بزرگ بايد از نظر اقتصادی درحدود 2 تا3 متر انتخاب گرددو به علاوه فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره بايد 30 تا 40 سانتيمتر باشد. برای بهترزلال سازی فاضلاب معمولا انباره هارا از 2 يا 3 قسمت مي سازند حجم قسمت اول را 2 برابر قسمتهای بعدی انتخاب مي کنند تا اينکه اولا تا حدودی نوسانهای فاضلاب را جبران نمايند و دوما آنکه مواد جامد بيشتري در آن ته نشين گردد .


يکی از مشکلات سيستمهای سپتیک تانک ، وابستگی به دما ميباشد. در بهترين شرايط از نظر دما و مواد آلی راندمان حذف مواد آلی در سيستمهای سپتيک 40-45 % ميباشد. بهمين دليل گزينه خيلی مطمئنی جهت تصفيه فاضلاب و يا پيش تصفيه نميباشد ، اما در صورت وجود محدوديتهای مالی و مکانی ميتوان از سيستم سپتیک تانک استفاده نمود.


به طورکلی سپتیک تانک دارای کاربردهای زیر در صنعت تصفیه فاضلاب هستند:
۱٫ تصفیه اولیه واحد های مسکونی ، واحدهای تجاری مانند هتل ها و رستوران ها و یا برخی واحدهای صنعتی که به نام پیش تصفیه نیز شناخته می شود.
۲٫ از بین بردن ذرات جامد نامحلول و یا چربی در برخی پروژه هایی که میزان فاضلاب تولیدی کم بوده و نیاز به تصفیه کم هزینه و ساده درمحل دارند و فضای کاری مورد نیاز برای سیستم های پیشرفته نداشته و پکیج های سپتیک تانک دفنی مورد نیازشان است.
۳٫ پیش تصفیه به عنوان سیستم ته نشینی و متعادل سازی اولیه در برخی پروژه های تصفیه فاضلاب که امکان حفر استخر های ته نشینی به دلیل شرایط محیطی وجود ندارد.