جذابیت، اسپورتی و تهاجمی، از صفاتی نیستند که در حالت معمول برای یکی «مینیون» به کار برده شوند. ولی رویکرد بلندپروازنه کمپانی کیا باعث شده که اندکی از هر کدام از این کیفیتها به مدل سدونا اضافه شود.
با توجه به اینکه فضا برای حضور ۸ سرنشین و وسایل ضروری خانواده فراهم است و لیست بلندی از تجهیزات استاندارد و آپشن برای سدونا در نظر گرفته شده، این خودرو یکی از گزینههای مناسب برای کسانی است که به دنبال ارزش بیشتر در هنگام خرید هستند.

سدونا با داشتن یک موتور V-6 با قدرت ۲۷۶ اسببخار به همراه یک گیربکس ۶ سرعته، لذت بیشتری در هنگام سواریهای روزانه خانوادگی فراهم میآورد.
کرایه ماشین عروس در تهران