شرکت گوگل در آپدیت نرم افزار google photos خود قابلیت جدیدی را اضافه کرده است واین قابلیت تشخیص چهره حیوانات است.باتوجه به گفته خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان شرکت گوگل برای نرم افزار google photos قابلیت جدیدی را اضافه کرده است.در واقع این نرم افزار ازقبل قادر به تشخیص چهره افراد درتصاویربوده است وقابلیت جدیدی که اضفه کرده تشخیص چهره حیوانات است و با آپدیت جدید این نرم افزار می توان ازاین قابلیت استفاده کرد ودرضمن این نرم افزاراین قابلیت را دارد که بتواند تصاویرحیوانات را براساس چهره طبقه بندی کند ودر نهایت با استفاده ازاین قابلیت می توان تصاویر حیوانات را تگ کرد وبه آن ها نامی رااختصاص بدهیم ودرپایان شرکت گوگل اعلام کرده است که در اکثر کشورها کاربران می توانند از این قابلیت استفاده کنند.

منبع : قیمت دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره