شرکت های ساختمانی برای تاسیس باید در دو قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود قرار گیرند. در شرکت ساختمانی سهامی خاص، شرایط ثبت به صورت زیر است:
-حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)
-حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
-حداقل سرمایه 1000000ریال

و مدارک به شرح زیر:
1-کپی مدارک شناسایی اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
2-امضای اقرارنامه
3-اصل گواهی عدم سوپیشینه
4-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

و اما در ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود هم شرایط بدین گونه است:
-وجود حداقل 2 نفر عضو
-حداقل سرمایه 10.0000 ریال
-تعهد با پرداخت کل سرمایه

و مدارک در این نوع شرکت:
1-کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرارنامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
پس از فراهم نمودن مدارک فوق و اظهارنامه و اساسنامه و همچنین صورتجلسه ی مجمع عمومی شرکت،به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://www.sherkat.ssa.ir مراجعه نمایید و با تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک خواسته شده،چند نام را برای شرکت خود انتخاب کنید .