برای دریافت کردن کارت شهروندی کانادا لازم است که در 5 سال اخیر به مدت 3 سال یا همان 1095 روز در خاک کانادا باید زندگی کنید و همچنین حضور فیزیکی داشته باشند و در این مدت زمان باید به دولت کانادا مالیات بدهد و باید دانش زبان خود را هم ثابت کند
شما عزیران برای اخذ کارت شهروندی باید مدارک و فرمهای مربوطه را تکمیل کرده و ان را پست کنید و باید در امتحان شهروندی نیز شرکت کنید


مهاجرت به کانادا در سال 2018