- وجود حداقل 2 نفر عضو
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
- میزان سرمایه اولیه حداقل 100 هزارتومان
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید مواد شوینده با مسئولیت محدود :
- کپی شناسنامه و کارت ملی سایر اعضاء
- اقرارنامه امضاء شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
- مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• شرایط ثبت شرکت تولید مواد شوینده سهامی خاص :
ـ میزان سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون ریال
ـ پرداخت حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی
ـ حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند).