سیستم تعلیق جزئی از امنیت یک خودرو است، همانطور که احتمالاً میدانید بنز معروف است به استفاده از بهترین سیستمهای تعلیق. خود دستاندرکاران این کمپانی ادعا دارند که در سیستم تعلیقهای اصلیشان از بهترین متریال و بهترین فناوری استفاده کردهاند تا هم سواری راحتی را موجب شوند و هم اینکه ایمنی خودرو را افزایش دهند. این کمپانی ادعا دارد که به سبب استفاده از پیچهای سختشده در سیستم تعلیق اصلی بنز است که توانسته اینچنین راحتی و ایمنی را برای محصولات خود به ارمغان آورد.