سيدجواد ساداتينژاد در گفتوگو با تسنيم، اظهار كرد: كميسيون آموزش مجلس به وزير علوم به عنوان رئيس شوراي سنجش و پذيرش دانشجو اعلام كرد، نظر كميسيون مبني بر تاثير مثبت معدل در كنكور 98 لحاظ شود. اخبار تاثير سوابق تحصيلي كنكور 99


وي افزود: مجلس طرحي را براي اجرا دارد و زماني را به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به مدت دو هفته اعلام كرد تا با استفاده از ظرفيتهاي خود اين مشكل را حل كند اما اگر شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به تاثير مثبت سوابق تحصيلي در كنكور سال آينده راي ندهد ما خودمان در مجلس طرح را اجرا خواهيم كرد.


عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ظرفيت لازم را براي تصميمگيري در اين رابطه دارد و ما در مجلس نظرمان اين بود كه از راه تعامل وارد شويم تا ديگر نيازي به ارائه طرح مجلس براي تاثير مثبت معدل در كنكور 98 نباشد.از خبر تاثير معدل در كنكور 99 نيز ديدن كنيد


وي ادامه داد: وزير علوم اعلام كرد كه اين مسئله را در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو بررسي خواهد كرد تا با تعامل اين موضوع مطرح و در كنكور 98 تاثير معدل به صورت مثبت اعلام شود.


ساداتينژاد تاكيد كرد: تاثير قطعي معدل به ضرر دانشآموزان مناطق محروم خواهد بود. براي اجراي قانون تاثير قطعي معدل در كنكور بايد امتحانات نهايي را در هر سه سال دوره متوسطه داشته باشيم.


در همين رابطه ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش گفت: آقاي بطحايي نامهاي را به وزير علوم زد و گفت نميتوانم براي سه سال دوره متوسطه امتحانات نهايي برگزار كنم و فقط براي يك سال مقدور است و اگر سهم سوابق تحصيلي به صورت 50 درصد قطعي اعلام شود كفايت ميكند و ما نميتوانيم كنكور را براي رشتههاي پزشكي حذف كنيم، اين نظر رسمي آموزشوپرورش است كه آن را بر روي كاغذ داريم.


منبع :


https://p30konkor.com/%d8%aa%d8%a7%d...9%d9%88%d8%b1/