اوگری می تواند مناسب باشد و کارایی مشخص خود را داشته باشد که دارای مشخصات و ویژگی های زیر باشد:

1. جنسی که برای اوگر ها در سیستم انتقال دان در نظر گرفته می شود از فولاد هایی می باشد که کاملا انعطاف پذیر هستند.
2. طول گام آن ها به اندازه 45.44 میلی متر است.
3. اندازه استاندارد قطر داخلی آن ها 20.8 است.
4. اندازه متناسبی که برای قطر خارجی باید در نظر گرفته شده باشد به اندازه 36.8 میلی متر است.

مزیت استفاده از اوگر های استاندارد چیست؟

اگر انبار های ذخیره دان شما از محل مورد نظری که برای پخش است، فاصله دارد، شما می توانید برای کاهش هزینه های انتقال به سالن های تولید خود از این اوگر های سیستم انتقال دان استفاده کنید. به دلیل استاندارد هایی که در آن رعایت شده است دارای کیفیت بسیار بالایی است و شما به صورت دائم می توانید از آن ها استفاده کنید بدون آن که افت کیفیتی را شاهد باشید.