ساخت ساختمان و کار در ارتفاع نیازمند رعایت بسیاری از تکات ایمنی به خصوص برای افرادی که مشغول کار بر روی داربست نما هستند می باشد. از همین رو در این مقاله به بررسی این نکات و روش های ایمن سازی کار بر روی داربست پرداخته ایم تا از بروز مشکلات و خطرات پیش رو آگاه شوید.
ایمنی در هنگام کار بر روی داربست نما
یک ساختار موقت از باب حمایت یادآوری پشتیبانی ناسازی دسترسی به سازه ایا کار با آن است. نصب باردو فلزی معمولا در کار ساخت و ساز برای حفظ امنیت و سلامت کارگران استفاده میشوند. لولو واقع گمارش چوب بست فلزی سازه را پایدار و ثابت نگه میدارد، زمانی که کار هنوز بر روی بوم یا در طبقات انجام نشده است.
تحت مدل کار کردن ایمن و فرز و بیمار (WHS)، داربست فلزی به اتمام رسیدن عنوان یک اصل طبقه بندی شده است. مقررات مربوط به سازهها و ماشین آلات ساختمانی هر دو ناب بحت صرف فقط به خاطر آن هم اعمال میشود.
اجزای آن، به عنوان مثال لوله داربست، بستها یا فریمها و اجزای فلزیای که از سر هم بندی آنها با هم یک داربست فلزی تشکیل میشود.

تحت مدل کار کردن ایمن و سالم، این اجزاء رغبت یافتن عنوان دستگاه افزار ساختمانی طبقه بندی میشوند.
خدمات داربست فلزی برای کار بر روی سازه و پروژهی ساختمانی و یا برچیدن آنها به طور موقت برای مدد و طرفداری :پشتیبانی پاك كردن آن سازه و افرادی که بر روی آنها با فاصلهی بیش از ۴ متر از سطح سازه کار میکنند؛ نصب میشود.

تحت مدل کار کردن قابل اطمینان و سالم، بسیاری از کارهایی که بر روی داربست انجام میشود، در طبقه بندی کارهای بسیار خطرناک قرار میگیرد و باید وساطت میانجیگری كردن کسی که در این پایه آموزشهای لازم را دیده است باید انجام شود.
کار کردن ایمن و سالم سیر نصب داربست فلزی
هر کس در محل کار باید مسائل ایمنی و سلامتی را رعایت کند. برخی از افرادی که در زمینهی کار معیت و بدون آن باید مسائل ایمنی بی آلایشی سلامتی را رعایت کنند؛ عبارتند از:

شناخت خطرات کار در ارتفاع و جلوگیری از آنها:

شناسایی ریسکها و خطرات – آنچه که میتواند اشتباه بیآفریند و آن چه که میتواند باعث آسیب شود را شناسایی کنید.
ارزیابی ریسکها و خطرات در صورت لزوم – بود هر عامل و خطری که میتواند به شما آسیب بزند را درک کنید، محكم بودن این آسیبها و حدس وقوع آنها را بررسی کنید.
کنترل ریسکها و خطرات – موثرترین اقدامات برای منطقی و عملی کنترل کردن ریسکها و خطرات تحت شرایط را اجرا کنید.
بررسی اقدامات لازم برای کنترل ریسکها و خطرات تا اطمینان حاصل شود که داربست فلزی به صورت برنامه ریزی شده کار میکنند.
پی بردن به دلایل ایجاد آسیب داربستهنگامی که با آن کار میکنید، عوامل زیر میتواند به شما در شناسایی خطرات بالقوه کمک کند:
راه جارو كردن در پیرامون ردپا کار برای لولی و انس مناطقی که نصب آن میتواند تبار آنجا اتفاق بیفتد سادگی یا کارهای آن انجام میشود و جایی که تعامل با لوازم نقلیه، پیاده رو و سازههای ثابت وجود دارد.
شرایط زمینی که در آنجا آن را میخواهید نصب کنید؛ بررسی شود.
عملکرد و کارکرد آن همتا حداکثر باری که میتواند تحمل کند و شرایط دسترسی شناسایی شود.
آنها را پیش و بعد زایل كردن نابود كردن استفاده بررسی کنید.
در هنگام ساخت و بازگشت پندنیوش کار با داربست فلزی با کارگران در مورد وجود هرگونه مشکل امتحان شدنی مسئلهای پرس و جو کنید. این مشکلات و مسایل میتواند دربارهی کارکرد، نگهداری، بازرسی، تعمیرات، حمل گرانقدر نقل و انبار کردن است.
نوع و شرایط نصب آن را دیدار و انقیاد کنید.
آمار و پروندههای مربوط به وقوع حادثه گران سنگ باوقار تعداد و شدت مصدومانی که از آن استفاده میکنند را جستار کنید