این سیستم در حال حاضر معمولیترین روش انجماد مواد غذایی میباشد زیرا هم سرعت انجماد زیاد است و هم برای انواع فرآوردهها در ابعاد و حجمهای مختلف قابل استفاده میباشد.
در این روش ماهی به صورت آویزان و یا در باکس پالتها در مسیر جریان هوای سرد متحرک ۴۰- درجه سانتی گراد با سرعت بین ۳۰ تا ۱۰۷۰ متر در دقیقه قرار میگیرد.
به طوریکه سرعت یخ زدن افزایش یافته و در هر دقیقه سه میلیمتر از قطر بدن ماهی منجمد میگردد، بنابراین این سرعت جریان قادر خواهد بود محصول را در کوتاهترین زمان با کیفیتی مطلوب منجمد نماید.
در این نوع سیستم انجماد قابلیت تغییر جهت و چرخش هوا این امکان را فراهم میسازد تا انواع فرآوردههای دریایی به خصوص ماهیان بزرگ از طریق تماس با هوا در تمامی سطوح مجاور، به سرعت گرما از دست بدهند.
سرعت انجماد در فریزرهای با هوای متحرک همواره تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قرار دارد که در میان آنها سرعت جریان هوا از اهمیت بیشتری برخوردار است.
افزایش سرعت هوا از طریق افزایش جابهجایی، و کاهش ضخامت لایه هوا در اطراف محصول سبب میگردد تا سرعت سردسازی افزایش یابد.
به همین جهت با افزایش سرعت جریان هوا میتوان زمان انجماد را هم کاهش داد.
چنانچه ماهیها فاقد پوشش و بستهبندی مناسب باشند و یا رطوبت لازم در تونل موجود نباشد، سوختگی حاصل از سرما Freezer burnدر سطوح ماهی ایجاد شده و کریستالهای کوچک به صورت برفک روی آن تشکیل میگردد ضمن اینکه مقداری از رطوبت ماهی تبخیر شده، کاهش و افت وزنی را به همراه خواهد داشت.
برای جلوگیری از بروز این تغییرات، زمان و رطوبت هوا در فریزر از جمله عواملی هستند که باید به دقت تحت کنترل قرار گیرند.
در این رابطه کاهش اختلاف درجه حرارت بین محصول و محیط از جمله روشهایی است که میتواند تا حد زیادی از کاهش رطوبت جلوگیری نماید.
برای این منظور معمولاً سرعت حرکت محصول در داخل فریزر را به صورتی تنظیم میکنند که محصول قبل از انتقال به قسمت سردتر، با قسمت قبلی تعادل دما پیدا کرده باشد.
در نتیجه چون اختلاف فشار بخار آب در هر قسمت به حداقل رسیده و زمان رسیدن به تعادل دما نیز کوتاه میگردد، لذا کاهش رطوبت نیز به حداقل ممکن میرسد.
کاهش هرچه بیشتر دما در فریزر نیز روش دیگری است که در این زمینه میتواند مؤثر واقع گردد.
زیرا هرچه هوا سردتر باشد رطوبت مطلق آن نیز در حالت اشباع کمتر خواهد بود.
به همین جهت اگر دمای فریزر را مثلاً تا دمای ۳۰- درجه یا کمتر تقلیل دهیم، مقدار رطوبت لازم برای رسانیدن آن به درجه اشباع به حداقل رسیده و در نتیجه هنگام ورود محصول به فریزر مقدار کمتری رطوبت از آن گرفته میشود.

منبع: تونل انجماد iqf صنایع برودتی برادران حقیقی