اجرای نما، یکی از مهمترین مراحل ساخت هر ساختمان است.
نمای ساختمان اولین قسمت از هر ساختمان است که به چشم بیننده میآید. اگر زیبا طراحی شده باشد، عقل و هوش بیننده را میبرد و اگر طراحی خوبی نداشته باشد، به سختی میتوانید آن را به فروش برسانید.
گاهی نما زیبا طراحی میشود اما مجری نما آنقدر ناشی و بیتجربه است که تمامی زحمات طراح را بر باد میدهد.
از طرف دیگر در اجرای نما، مسئلهی ایمنی و محکم بودن اتصال نما نیز به شدت اهمیت دارد؛ زیرا اگر اجرای نما به درستی و به شکلی حرفهای انجام نشود؛ خطر سقوط مصالح و ایجاد خطرات جبران ناپذیر مانند مرگ عابران را به دنبال دارد.
ما در تیم نمادیزاین، این اطمینان را به شما میدهیم که با استفاده از بهترین مصالح و حرفهایترین تیم اجرای نما، نمای ساختمانتان را به زیباترین و ایمنترین شکل ممکن، پیادهسازی کنیم