کاربری
کاربر گرامی به خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • عمومی
 • :trol10:
  Trol10
  Trol10
 • :trol42:
  Trol42
  Trol42
 • :trol74:
  Trol74
  Trol74
 • :trol31:
  Trol31
  Trol31
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :trol63:
  Trol63
  Trol63
 • :trol95:
  Trol95
  Trol95
 • :trol20:
  Trol20
  Trol20
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :trol52:
  Trol52
  Trol52
 • :trol84:
  Trol84
  Trol84
 • :trol9:
  Trol9
  Trol9
 • :trol41:
  Trol41
  Trol41
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :trol73:
  Trol73
  Trol73
 • :trol105:
  Trol105
  Trol105
 • :trol30:
  Trol30
  Trol30
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :trol62:
  Trol62
  Trol62
 • :trol94:
  Trol94
  Trol94
 • :trol19:
  Trol19
  Trol19
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :trol51:
  Trol51
  Trol51
 • :trol83:
  Trol83
  Trol83
 • :trol8:
  Trol8
  Trol8
 • :trol40:
  Trol40
  Trol40
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :trol72:
  Trol72
  Trol72
 • :trol104:
  Trol104
  Trol104
 • :trol29:
  Trol29
  Trol29
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :trol61:
  Trol61
  Trol61
 • :trol93:
  Trol93
  Trol93
 • :trol18:
  Trol18
  Trol18
 • :21:
  21
  21
 • :trol50:
  Trol50
  Trol50
 • :trol82:
  Trol82
  Trol82
 • :trol7:
  Trol7
  Trol7
 • :trol39:
  Trol39
  Trol39
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :trol71:
  Trol71
  Trol71
 • :trol103:
  Trol103
  Trol103
 • :trol28:
  Trol28
  Trol28
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :trol60:
  Trol60
  Trol60
 • :trol92:
  Trol92
  Trol92
 • :trol17:
  Trol17
  Trol17
 • :D
  400
  400
 • :trol49:
  Trol49
  Trol49
 • :trol81:
  Trol81
  Trol81
 • :trol6:
  Trol6
  Trol6
 • :trol38:
  Trol38
  Trol38
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :trol70:
  Trol70
  Trol70
 • :trol102:
  Trol102
  Trol102
 • :trol27:
  Trol27
  Trol27
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :trol59:
  Trol59
  Trol59
 • :trol91:
  Trol91
  Trol91
 • :trol16:
  Trol16
  Trol16
 • :31:
  31
  31
 • :trol48:
  Trol48
  Trol48
 • :trol80:
  Trol80
  Trol80
 • :trol5:
  Trol5
  Trol5
 • :trol37:
  Trol37
  Trol37
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :trol69:
  Trol69
  Trol69
 • :trol101:
  Trol101
  Trol101
 • :trol26:
  Trol26
  Trol26
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :trol58:
  Trol58
  Trol58
 • :trol90:
  Trol90
  Trol90
 • :trol15:
  Trol15
  Trol15
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :trol47:
  Trol47
  Trol47
 • :trol79:
  Trol79
  Trol79
 • :trol4:
  Trol4
  Trol4
 • :trol36:
  Trol36
  Trol36
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :trol68:
  Trol68
  Trol68
 • :trol100:
  Trol100
  Trol100
 • :trol25:
  Trol25
  Trol25
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :trol57:
  Trol57
  Trol57
 • :trol89:
  Trol89
  Trol89
 • :trol14:
  Trol14
  Trol14
 • :biggrinsmiley(1):
  Biggrinsmiley(1)
  Biggrinsmiley(1)
 • :trol46:
  Trol46
  Trol46
 • :trol78:
  Trol78
  Trol78
 • :trol3:
  Trol3
  Trol3
 • :trol35:
  Trol35
  Trol35
 • :VBIran Yahoo Messen
  VBIran Yahoo Messenger Emoticons
  VBIran Yahoo Messenger Emoticons
 • :trol67:
  Trol67
  Trol67
 • :trol99:
  Trol99
  Trol99
 • :trol24:
  Trol24
  Trol24
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :trol56:
  Trol56
  Trol56
 • :trol88:
  Trol88
  Trol88
 • :trol13:
  Trol13
  Trol13
 • :trol45:
  Trol45
  Trol45
 • :trol77:
  Trol77
  Trol77
 • :trol2:
  Trol2
  Trol2
 • :trol34:
  Trol34
  Trol34
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :trol66:
  Trol66
  Trol66
 • :trol98:
  Trol98
  Trol98
 • :trol23:
  Trol23
  Trol23
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :trol55:
  Trol55
  Trol55
 • :trol87:
  Trol87
  Trol87
 • :trol12:
  Trol12
  Trol12
 • :trol44:
  Trol44
  Trol44
 • :trol76:
  Trol76
  Trol76
 • :trol1:
  Trol1
  Trol1
 • :trol33:
  Trol33
  Trol33
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :trol65:
  Trol65
  Trol65
 • :trol97:
  Trol97
  Trol97
 • :trol22:
  Trol22
  Trol22
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :trol54:
  Trol54
  Trol54
 • :trol86:
  Trol86
  Trol86
 • :trol11:
  Trol11
  Trol11
 • :trol43:
  Trol43
  Trol43
 • :trol75:
  Trol75
  Trol75
 • :trol32:
  Trol32
  Trol32
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :trol64:
  Trol64
  Trol64
 • :trol96:
  Trol96
  Trol96
 • :trol21:
  Trol21
  Trol21
 • :14:
  14
  14
 • :trol53:
  Trol53
  Trol53
 • :trol85:
  Trol85
  Trol85
 • جالب
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :77:
  77
  77
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :25:
  25
  25
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :19:
  19
  19
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :64:
  64
  64
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :14(1):
  14(1)
  14(1)
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :63:
  63
  63
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :13:
  13
  13
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :41:
  41
  41
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :6:
  6
  6
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :37:
  37
  37
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :5:
  5
  5
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :35:
  35
  35
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :34:
  34
  34
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :sm:
  Sm
  Sm
 • :33:
  33
  33
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :28:
  28
  28
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :78:
  78
  78
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • یاهو
 • ['filter']
  filter
  filter
 • :49:
  49
  49
 • :10:
  10
  10
 • :48:
  48
  48
 • :9:
  9
  9
 • :44:
  44
  44
 • :8:
  8
  8
 • :36:
  36
  36
 • :7:
  7
  7
 • :34(1):
  34(1)
  34(1)
 • :6(1):
  6(1)
  6(1)
 • :33(1):
  33(1)
  33(1)
 • :5(1):
  5(1)
  5(1)
 • :23:
  23
  23
 • :4:
  4
  4
 • :20:
  20
  20
 • :3:
  3
  3
 • :15:
  15
  15
 • :2:
  2
  2
 • :12:
  12
  12
 • :1(1):
  1(1)
  1(1)
 • :54:
  54
  54
 • :11:
  11
  11
درباره ما

انجمن کامپیوتر پیام نور کاشمر در ایران خدمات رسانی خود را در سال 1391 آغاز کرده . از لحظه تولد تاکنون این انجمن همواره سعی در بکارگیری شیوه های مدیریتی جدید و خدمات نوین داشته است . انجمن ما مفتخر است که توسط کاشمر هاست میزبانی و توسط وب ایران پشتیبانی میشود.
ایمیل:rkeriz@gmail.com
یاهو: ali_a7749
موبایل:9373080284

ابزار ها
بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: