برنامه اي بنويسيد که يک عدد اعشاري مثل21/643 را خوانده ، وارون آن را بيابد . وارون اين عدد 346/12 است.
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include<string.h>...